چهار سوال خدواند از انسان ها ؟؟؟؟

لقمان حکیم به فرزندش گفت :

پسرجان ! بدان که فردا چون دربرابر خداوند  بایستی، از چهار چیز سؤال می کند:

جوانی را درچه راه گذراندی؟

عمر را درچه راه صرف کردی؟

مال را از کجا به دست آوردی؟

وآن مال رادرکجا مصرف کردی؟ 

برای این سؤال ها جوابی آماده کن

این سخنان درواقع خطاب به ماست،بیاندیشیم آیا مابرای این سؤال هاجوابی آماده کرده ایم؟


/ 0 نظر / 7 بازدید